Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/411062019012
Iisaku Kunstide Kooli arengukava https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4041/2202/0004/2020_m141_Lisa.pdf#
Huviharidusstandard https://www.riigiteataja.ee/akt/12809661
Huvikooli seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13339594?leiaKehtiv
Haridusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/968165?leiaKehtiv
Töölepingu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/109072020004#para58lg2
Eesti haridusvaldkonna arengukava eesti_haridusvaldkonna_arengukava_2035_seisuga_2020.03.27.pdf
Noorte valdkonna arengukava https://www.hm.ee/et/noortekava-2035

EKIS


Huvikooli seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13339594?leiaKehtiv
Haridusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/968165?leiaKehtiv
Töölepingu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/109072020004#para58lg2
Eesti haridusvaldkonna arengukava eesti_haridusvaldkonna_arengukava_2035_seisuga_2020.03.27.pdf
Noorte valdkonna arengukava https://www.hm.ee/et/noortekava-2035

EKIS